Preifatrwydd

Darllenwch cyn ein cyfarfod cyntaf os gwelwch yn dda

Cyfrinachedd – Elaine Owen – Cwnsela

Mae fy mhractis cwnsela yn darparu cymorth sydd yn breifat a chyfrinachol. Rwy’n dal gwybodaeth am bob un o’m cleientiaid a’r gwasanaethau y maent yn eu derbyn yn gyfrinachol. Mae hyn yn golygu na fyddaf fel arfer yn rhoi eich enw nac unrhyw wybodaeth amdanoch chi i unrhyw un y tu allan i’r practis. Fodd bynnag, mae yna achosion eithriadol lle bydd yn rhaid i mi, yn foesegol neu’n gyfreithlon,  roi gwybodaeth i’r awdurdodau perthnasol; er enghraifft, pe bai rheswm gennyf i gredu bod rhywun, yn enwedig plentyn, mewn perygl difrifol o niwed neu i osgoi aflwyddiant cyfiawnder. Byddaf yn trafod unrhyw ddatgeliad arfaethedig gyda chi oni bai fy mod yn credu y gallai gwneud hynny gynyddu lefel y risg i chi neu i rywun arall.

Os byddwch yn dod i gynghori gyda phartner neu’ch teulu, mi allaf awgrymu gweld pob un ohonoch chi’n unigol. Mae’n bwysig i chi wybod y bydd yr hyn a ddywedir yn y sesiynau unigol hynny yn gyfrinachol ac ni chaiff ei rannu gyda’ch partner neu’ch teulu.

Os ydych chi’n mynychu cwrs neu raglen gwaith grŵp, bydd cyfrinachedd yn cael ei drafod yn y sesiwn gyntaf.

Adroddiadau a Chofnodion Cleientiaid

Weithiau, bydd cleientiaid neu asiantaethau allanol fel y Gwasanaethau Cymdeithasol neu’r GIG yn gofyn i mi ysgrifennu adroddiadau ar y cynnydd a wnaed mewn cwnsela neu wasanaethau eraill. Fel rheol, nid wyf mewn sefyllfa i wneud hyn oherwydd fy nyletswydd cyfrinachedd i’m cleientiaid ac oherwydd nad wyf wedi cael hyfforddiant yn y meysydd diagnosis neu asesiad gwaith cymdeithasol arbenigol. Fodd bynnag, gallaf mewn rhai amgylchiadau, ac ar ôl derbyn caniatâd ysgrifenedig gan y cleient (au) a fynychodd wasanaeth, roi gwybodaeth gryno am ddyddiadau a nifer y sesiynau a fynychwyd. Yn ogystal, bydd cleientiaid, eu Cyfreithwyr, yr Heddlu a’r Llysoedd hefyd yn gofyn imi gael mynediad at gofnodion y cleient. Nid yw’r rhain yn addas fel tystiolaeth mewn achosion cyfreithiol ac rwy’n cadw’r hawl i wrthsefyll ceisiadau cyfreithiol i gynhyrchu’r cofnodion yn y llys. Gwnaf hyn er mwyn amddiffyn fy nyletswydd cyfrinachedd i’m holl gleientiaid ac i ddiogelu fy enw da fel darparwr cynghori cyfrinachol a chymorth perthynas.

Diogelu  Data

  • Nid yw’r wybodaeth am gyfrinachedd yn torri ar draws eich hawliau o dan Reoliad Gwarchod Data Cyffredinol Mai 2018  i gael gafael ar ddata personol yr wyf yn ei ddal arnoch chi. Rwy’n cadw cofnodion cyfrinachol ac ystadegau am fy nghleientiaid. Cedwir pob cofnod yn ddiogel a dim ond fy hun a’m Goruchwyliwr y gwelir. Mae’r cofnodion hyn yn ddarostyngedig i’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data Mai 2018. Cedwir cofnodion am gyfnod o 7 mlynedd ac yna cänt eu dinistrio.
  • Ar adegau, efallai y bydd cleientiau am arfer eu hawliau o dan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol Mai 2018 a gwneud cais am fynediad pwnc mewn perthynas â’u gwybodaeth bersonol a gedwir. Yn aml yn ystod cwnsela ac mewn gwasanaethau, darperir gwybodaeth gan fwy nag un unigolyn. Yn yr achos hwn, byddaf ddim ond yn rhyddhau y wybodaeth os bydd yr holl unigolion dan sylw wedi rhoi caniatad. Os ydych chi am arfer eich hawl o dan y Ddeddf ar unrhyw adeg, dylech gyflwyno’ch cais yn ysgrifenedig a rhoi tystiolaeth o’ch hunaniaeth megis copi o’ch pasbort neu drwydded yrru a phrawf o’ch cyfeiriad. Pan fyddaf yn derbyn eich cais ysgrifenedig a thystiolaeth o hunaniaeth, byddaf yn ymateb i’ch cais o fewn un mis calendr. Fel arfer, bydd yr ymateb i gais mynediad pwnc dilys ar ffurf rhestr amserlen ac yn disgrifio’r data personol yr wyf yn ei gadw.

Drwy arwyddo’r ffurflen ganiatâd, rydych chi’n cydnabod eich bod chi’n deall ac yn cytuno â’m polisi mynediad pwnc.

Preifatrwydd

Ffonau symudol

Diffoddwch eich ffôn symudol yn ystod eich sesiynau gan y gall dynnu sylw a chreu gwrthdyniad di angen.

Cofnodi electronig heb awdurdod

Er mwyn i chi weithio’n ddiogel ac yn effeithiol gyda mi, mae’n bwysig parchu preifatrwydd y gwaith. Felly, peidiwch â cheisio cofnodi’ch sesiynau gan ddefnyddio unrhyw ddyfais neu app. Os canfyddir bod recordiadau wedi’u gwneud yn gudd, bydd gwasanaethau ar gyfer yr unigolyn hwnnw/honno yn cael eu terfynu ar unwaith ac rwy’n cadw’r hawl i ofyn am gyngor cyfreithiol ynglŷn â gweithredu pellach posibl.

Cofnodi electronig awdurdodedig

O bryd i’w gilydd fel ymarferydd, bydd gofyn i mi gofnodi sesiwn gyda cleient neu gleientau. Mae rhai ymarferwyr yn defnyddio recordiad sain neu fideo yn rheolaidd yn eu gwaith ac o dan yr amgylchiadau hyn, gofynnir i chi roi eich caniatâd ysgrifenedig i hyn ddigwydd. Bydd y caniatâd yn nodi’r holl ffyrdd y bydd y recordiad yn cael ei ddefnyddio (er enghraifft hyfforddiant, goruchwyliaeth neu ymchwil) a bydd yn nodi sut a phryd y bydd y recordiad yn cael ei ddinistrio.

Cam-drin domestig

Mae cam-drin domestig yn broblem i lawer o bobl sy’n dod am gymorth gyda’u perthynas. Gwn o brofiad, yn y sefyllfa hon, efallai na fydd gweithio gyda chyplau nac aelodau o’r teulu gyda’i gilydd yn ddiogel. Os yw hyn yn bod, byddaf yn helpu pob person i gael cymorth arbenigol unigol gan asiantaeth arall.

Polisi canslo

Os ydych chi’n bwriadu canslo, dylid rhoi o leiaf 48 awr o rybudd i osgoi taliadau canslo.

Codau moeseg ac ymarfer

Mae’n ofynnol i bob cynghorydd a goruchwylydd gydymffurfio â’r cod moeseg ac ymarfer sy’n briodol i’r gwaith y maent yn ei wneud. Mae fy nghynllun cynghori yn cael ei gynnwys dan Fframwaith Moesegol Cwnsela a Seicotherapi Prydain ar gyfer Arfer Da.

Adborth a chwynion

Os oes gennych unrhyw adborth am y gwasanaeth a gawsoch, neu os nad ydych yn fodlon â’ch profiad, dywedwch wrthyf. Gobeithio y gallwn ddatrys eich cwyn, ond os hoffech fynd a pethau ymhellach, mae gennyf weithdrefn gwyno, gofynnwch i mi am fanylion. Rwy’n croesawu adborth ac os gwnewch chi gwyn, byddaf bob amser yn ei gymryd o ddifrif gan ei fod yn caniatáu imi wella’r gwasanaeth a gynigiaf i’m cleientiaid.